Algemene voorwaarden

versie 1.0 - nov '21

1. Dienst
1.1 ZZP VastMobiel zal zich naar beste vermogen inspannen om de tussen partijen overeengekomen vaste en/of mobiele telecommunicatiedienst te leveren.
1.2 Alle diensten van ZZP VastMobiel worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst ZZP VastMobiel uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
1.3 Tenzij anders overeengekomen is klant verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot klant staan.

 

2. Nummertoekenning en nummerbehoud
2.1 ZZP VastMobiel stelt aan klant voor iedere aansluiting één of meer telefoonnummers ter beschikking, tenzij een telefoonnummer dat reeds bij klant in gebruik is door ZZP VastMobiel als bruikbaar nummer wordt geaccepteerd.
2.2 Indien klant al één of meer telefoonnummers ter beschikking heeft, kan klant op de bij ZZP VastMobiel via de website of via het emailadres bereikbaar@zzpvastmobiel.nl een verzoek tot nummerbehoud in worden gediend. ZZP VastMobiel zal dit verzoek in ieder geval weigeren indien blijkt dat de overeenkomst met de vorige aanbieder van telecommunicatiediensten niet kan worden beëindigd dan wel indien deze vorige aanbieder medewerking aan het nummerbehoud onthoudt. ZZP VastMobiel is gerechtigd een vergoeding voor het nummerbehoud in rekening te brengen bij klant.
2.3 ZZP VastMobiel is gerechtigd om tengevolge van wet- of regelgeving of om andere redenen die een nummerwijziging noodzakelijk maken telefoonnummers te wijzigen of in te trekken. ZZP VastMobiel zal een nummerwijziging niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging schriftelijk aan klant bekend is gemaakt, tenzij een eerdere wijziging noodzakelijk is. ZZP VastMobiel is wegens een nummerwijziging nimmer aansprakelijk.
2.4 Klant zal de telefoonnummers slechts gebruiken overeenkomstig de wet.
2.5 Klant kan bij het einde van de overeenkomst ZZP VastMobiel via bereikbaar@zzpvastmobiel.nl verzoeken het gebruikte telefoonnummer mee te nemen naar een andere aanbieder van telecommunicatiediensten die met ZZP VastMobiel of diens leveranciers afspraken heeft gemaakt omtrent nummmerbehoud.
2.6 ZZP VastMobiel is gerechtigd om een ter beschikking gesteld telefoonnummer te wijzigen, bijvoorbeeld wegens verhuizing van klant naar een andere locatie. ZZP VastMobiel zal dit echter niet doen zonder gegronde reden.

 

3. Buitengebruikstelling aansluiting
3.1 ZZP VastMobiel is gerechtigd één of meer aansluitingen – al dan niet tijdelijk – geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien klant dit verzoekt of indien klant één of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt. Klant blijft gedurende de buitengebruikstelling de vaste (periodieke) kosten verschuldigd.
3.2 Buiten het bepaalde in het vorige artikellid is ZZP VastMobiel steeds gerechtigd aansluitingen, om welke andere reden dan ook, tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen. ZZP VastMobiel zal indien mogelijk klant hiervan van tevoren op de hoogte stellen en de duur redelijkerwijs beperken.
3.3 ZZP VastMobiel is wegens een buitengebruikstelling nimmer jegens klant aansprakelijk voor schade of kosten.

 

4. Informatie verstrekken
4.1 ZZP VastMobiel is wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een krachtens enige wettelijke bepaling bevoegd gegeven last tot aftappen. ZZP VastMobiel is nimmer aansprakelijk voor enige schade van klant of enige derde, indien die voortvloeit uit de medewerking aan een zodanig verzoek.
4.2 ZZP VastMobiel is genoodzaakt nummerinformatie uit te wisselen met andere dienstverleners voor de afwikkeling van het telecommunicatieverkeer. ZZP VastMobiel staat niet in voor de naleving van relevante wet- en regelgeving door andere aanbieders.

 

5. Fysieke factoren
5.1 Klant erkent dat de uitvoering van telecommunicatiediensten negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met fysieke factoren (gebouwen, tunnels e.d.) en door atmosferische omstandigheden, storingen in de interconnectie en problemen met de door ZZP VastMobiel en/of klant gebruikte programmatuur. ZZP VastMobiel is wegens zodanige omstandigheden nimmer jegens klant aansprakelijk voor schade of kosten.

 

6. Oneigenlijk gebruik
6.1 Klant zal de diensten niet gebruiken of laten gebruiken voor een ander dan het door ZZP VastMobiel beoogde doel.
6.2 ZZP VastMobiel is gerechtigd het gebruik van de dienst uit veiligheidsoogpunt te blokkeren indien er een vermoeden is van misbruik.

 

7. Vaste telecommunicatie
7.1 Apparatuur die ten behoeve van een lijn of dienst wordt geplaatst bij klant, blijft eigendom van ZZP VastMobiel, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 Indien klant eigen apparatuur verbindt met de door ZZP VastMobiel geleverde aansluitingen zal klant er voor zorg dragen dat deze apparatuur voldoet aan de bij of krachtens wet gestelde eisen.
7.3 Indien ZZP VastMobiel voor het verbeteren van zijn dienstverlening medewerking van klant nodig heeft, zal klant deze niet zonder goede grond onthouden.

 

8. Duur
8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij
gebreke waarvan een duur van één dag geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij klant of ZZP VastMobiel de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één dag. Indien de overeenkomst ziet op meerdere diensten kan elk der partijen elke dienst afzonderlijk opzeggen met inachtneming van hetgeen hiervoor bepaald.

 

9. Prijs & betaling
9.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door ZZP VastMobiel verleende dienstverlening telkens per kalendermaand vóórafgaand verschuldigd.
9.2 Het is klant niet toegestaan handelingen te (laten) verrichten die bedoeld zijn om de bedragen die klant verschuldigd is, te beïnvloeden.
9.3 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.

 

10. Garantie
10.1 ZZP VastMobiel staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van de vaste en mobiele telecommunicatienetwerken.

 

11. Aansprakelijkheid van leverancier
11.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook
begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer
dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 10.000 (tien duizend Euro).
11.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 10.000 (tien duizend Euro).
11.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling
van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
11.4 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst slechts indien cliënt leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.
11.6 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst
dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
11.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.